Regulamin sklepu internetowego.

Zakup serwera z rozbudową pamięci RAM: może wymagać własnego montażu kości pamięci w serwerze – w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem tel: 509 40 60 80. Szczegóły w linku.

ODBIÓR PACZEK (KURIER/PACZKOMAT) – BARDZO WAŻNE !!!


Każdą paczkę należy bardzo dobrze obejrzeć podczas odbioru towaru – w przypadku jakichkolwiek śladów zgniecenia, rozdarcia, rozerwania, uszkodzenia przesyłki należy odmówić odbioru dostawy. W przypadku odbioru każdej paczki należy dokładnie sprawdzić zawartość szczególnie przyjrzeć się czy dyski twarde nie mają śladów zgnieceń, zbitych narożników, zadrapań (ciężko jest to widoczne przez folię elektrostatyczną) – jeśli sprzęt będzie posiadać jakiekolwiek ślady uszkodzeń mechanicznych należy pilnie (w dniu odbioru paczki) spisać z kurierem stosowny protokół szkody oraz wykonać dokumentację fotograficzną opakowania zewnętrznego oraz uszkodzeń towaru i niezwłocznie poinformować nasz sklep o tym fakcie (sklep@serwery-NAS.pl). W przypadku zgłoszenia uszkodzeń towaru w późniejszym terminie wszelkie reklamacje dostaw/urządzeń będą odrzucone.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy serwery-NAS.pl, dostępny pod adresem internetowym https://serwery-NAS.pl/, prowadzony jest przez firmę mobil-team.com Anna Kozal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6991865364, REGON 300690596
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedstawiona oferta cenowa w sklepie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi pełnego odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

§ 2 Definicje

 1. Konsument osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą mobil-team.com Anna Kozal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6991865364
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca-Konsument – indywidualny przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką na podstawie określenia charakteru zakupu. Jeżeli charakter ten zostanie uznany za niezawodowy, przedsiębiorca może skorzystać z przywilejów właściwych konsumentom.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://serwery-NAS.pl/
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Rozbudowa pamięci RAM – oznacza wykonanie przez serwis serwery-NAS.pl rozbudowy pamięci RAM do wielkości zgodnej z opisem. Rozbudowa pamięci RAM jest oparta o kości dostępne w kanałach dystrybucji/serwisu (różni producenci) lub o kości markowane przez producentów serwerów NAS.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 / lokal 108-109 (dni robocze 09:00 – 17:00) – zalecamy wcześniejsze umówienie wizyty w celu potwierdzenia naszej obecności, ponieważ czasami pracujemy zdalnie, prowadzimy konferencje lub wdrożenia u klienta. 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@serwery-NAS.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 504 511 994
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 42 1140 2017 0000 4702 1121 1200
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach: 09:00 – 18:00

§ 4
Wymagania techniczne

    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania      zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

     W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Widoczna przy produktach opcja: Zamawiam przez e-mail lub Towar w dostawie, bez możliwości dodania produktu do koszyka oznacza, że jest to produkt w sprzedaży, którego stok magazynowy możemy najprawdopodobniej w szybkim czasie uzupełnić. Cena przy produkcie jest to ostatnia cena w jakiej dany przedmiot był sprzedawany – jest to cena orientacyjna (w 90% zależna od kursów walut EUR lub USD kolejnych dostaw). Powyższa opcja jest również stosowana przy urządzeniach, które są indywidualnie zamawiane u producenta. Większość produktów z tym oznaczeniem jest dostępna do sprzedaży.
 8. Kupujący składając zamówienie żąda wystawienia dowodu zakupu w formie elektronicznej (paragon lub faktura, np. w formacie plików PDF) oraz wyraża zgodę na jego przesłanie drogą elektroniczną na wskazany e-mail. 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomat Inpost (o ile wielkość paczki zmieści się do paczkomatu)
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 lokal 108-109 (po wcześniejszym ustaleniu e-mail lub telefonicznym)

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne
 5. Płatność kartą płatniczą (chwilowo niedostępne)

    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Przy zamówieniach w kwocie 15 000 PLN lub wyższych dla większości produktów z oferty sklepu wymagana jest płatność przy użyciu Mechanizmu Podzielnej Płatności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: sklep@serwery-NAS.pl lub tel: 504 511 994

ZAKUP NA FIRMĘ: wymagane jest podanie nr NIP oraz nazwy firmy w momencie składania zamówienia. Zakup bez podania NIP skutkuje wystawieniem paragonu fiskalnego bez NIP, z którego w myśl aktualnych przepisów nie można wystawić faktury VAT dla firm.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 13. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 14. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 16. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 17. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 18. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez sprzedającego kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany a środki niezwłocznie zwrócone (w przypadku dokonania wcześniejszej płatności). Prowadzimy sprzedaż w sklepie internetowym, stacjonarnym oraz w różnych portalach internetowych równocześnie. Stany magazynowe są na bieżąco aktualizowane jednak przy tak szerokim spektrum działania jakie wykonujemy oraz korzystaniu z wielu magazynów dystrybucji i form sprzedaży czasami może dojść do pewnego opóźnienia w aktualizacji stanu magazynowego czego efektem może być zakup towaru jaki został np chwilę wcześniej sprzedany. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na życzenie kupującego zostanie przedstawiony planowany termin dostawy towaru (o ile będzie to możliwe) lub sprzedający pomoże w wyborze alternatywnego dostępnego rozwiązania.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy-Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument, Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na wskazany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Dodatkowe ustalenia:

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie kurierem, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

Odstąpienie od umowy przez firmy:

 • Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towaru zakupionego przez firmy (nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta)
 • Zwrot towaru przez firmy jest możliwy jedynie jeśli zostanie to uzgodnione przed dokonaniem zakupu. W pozostałych przypadkach zwrotu nie przyjmujemy lub naliczamy opłatę za zwrot towaru w wysokości 10% (pod warunkiem, że możemy towar oddać do kanału dystrybucji).
 • ZWROT DYSKÓW HDD oraz SSD – nawet chwilowe używanie dysków SSD lub HDD znacznie obniża ich wartość – w przypadku zwrotu zastrzegamy prawo do naliczenia opłaty związanej z obniżeniem wartości produktu w wysokości do 20%. W przypadku chęci weryfikacji produktu przed zakupem prosimy o kontakt (w większości przypadków istnieje możliwość wypożyczenia dysków do testów). 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

Serwery NAS, które są sprzedawane w wersji z “rozbudową pamięci RAM” wyposażone są w pamięci o parametrach technicznych odpowiednich do zastosowania w danym modelu. Szczegóły w linku.

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad (chyba, że będzie to sprzęt z wadą wyraźnie przedstawioną w opisie produktu).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną (najlepiej na adres e-mail: serwis@serwery-NAS.pl ) na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zalecamy postępowanie opisane na podstronie https://serwery-NAS.pl/rma
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę po przyjęciu reklamacji.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ PRODUCENTA LUB DYSTRYBUTORA.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Dostęp do treści swoich danych:

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

SZCZEGÓŁY NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE POLITYKA PRYWATNOŚCI _ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI PRZED DOKONANIEM ZAKUPU NA STRONIE.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadkach nieopisanych lub wynikających ze zmian prawa informujemy, że decyzje i działania podejmowane przez Sprzedawcę będą zgodne z ustaleniami ustawodawcy.

W przypadku niejasności zapisów prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia danego zagadnienia lub sprecyzowania/poprawienia zapisu w regulaminie. 

W przypadku zaobserwowania na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności lub Regulaminie sklepu jakichkolwiek nieprawidłowości (w związku z permanentnie zmieniającymi się przepisami ustawodawcy) prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w celu wyjaśnienia danego wątku.