Synology High Availability

Niespodziewane przerwy w dostępie do usług mogą być bardzo kosztowne, a także logistycznie bardzo problematyczne dla działu IT. Technologia Synology High Availability (SHA) umożliwia rozwiązanie tych problemów dzięki bezproblemowej metodzie tworzenia kopii lustrzanej danych i zapewnienia maksymalnego czasu nieprzerwanej pracy usługi. Technologia SHA jest dostępna w wybranych systemach Synology NAS.$12,000+ szkód wynika ze średnich przerw w dostępie do usług 40% małych firm znika z rynku po utracie znaczącej ilości danych 50% małych i średnich firm nadal jest nieprzygotowanych na awarie Specyfikacja Dotyczy modeli

Jak to działa?

Technologia SHA umożliwia połączenie dwóch serwerów Synology NAS w klaster high-availability (inaczej klaster HA). Jeden serwer pełni rolę serwera aktywnego, a drugi — serwera pasywnego w trybie gotowości. Aktywny serwer obsługuje wszystkie żądania danych i usługi, a jednocześnie dane z niego są stale replikowane na serwer pasywny. Dzięki temu zapewniana jest pełna nadmiarowość sprzętu i danych na wypadek nieprzewidzianych awarii. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu SHA. Obejrzyj więcej filmów od firmy Synology https://www.youtube.com/embed/buOb8c-BaWI?showinfo=0&cc_lang_pref=pl&cc_load_policy=1

Ochrona w czasie rzeczywistym

Dzięki mechanizmom odbicia lustrzanego w czasie rzeczywistym wszystkie dane z powodzeniem zapisane na dyskach twardych serwera aktywnego są na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego. Ta synchronizacja danych sprawia, że w przypadku awarii sprzętu wszystkie dane można później odzyskać.

Automatyczne zabezpieczenie

Komunikacja między dwoma serwerami odbywa się przez połączenie Heartbeat. Kiedy serwer aktywny stanie się niedostępny, automatycznie wkracza serwer pasywny, umożliwiając odzyskanie usług plików i aplikacji w ciągu kilku minut. Płynne przejście maksymalizuje ciągłość dostępności usług, pomagając firmom w nieprzerwanym świadczeniu usług.

Intuicyjne rozwiązywanie problemów

Czas i wysiłek wymagany do rozwiązania tego poblemu jest krytyczny. Interface Managera Wysokiej Dostępności zapewnia łatwą do zrozumienia informację wizualną, jak i proste do zastosowania rozwiązania, aby zapewnić intuicyjny proces rozwiązywania problemów.

Wydajne rozwiązanie HA

Rozwiązanie Synology High Availability sprawia, że klaster jest wydajny i stabilny do usług wymagających zasobów, takich jak pamięć masowa w środowisku wirtualizacji. Dzięki replikacji danych w czasie rzeczywistym serwer pasywny może wznowić większość działających usług, gdy tylko jest to potrzebne.

Obsługa wirtualizacji

Synology NAS jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym dostęp do maszyn wirtualnych za pośrednictwem protokołu iSCSI. Dzięki technologii SHA zapewniana jest stała dostępność maszyn wirtualnych. Serwery Synology NAS są zgodne z platformami VMware, Citrix i Windows Server oraz są wyposażone w łatwy w obsłudze menedżer jednostek LUN do szybkiego tworzenia, klonowania lub usuwania jednostek. Dowiedz się więcej o obsłudze wirtualizacji

Wysokiej dostępności serwer aplikacji

Intuicyjna obsługa aplikacji jest ważną częścią filozofii firmy Synology. Bez względu na to, czy chodzi o usługi plików, usługi www czy też Cloud Station, większość pakietów firmy Synology oraz wbudowane usługi obsługują technologię SHA, co pozwala zwiększyć czas nieprzerwanej pracy w razie awarii sprzętu. Więcej informacji o innych funkcjach

Dodatkowe funkcje

Przyjazny użytkownikowi wygląd zmniejsza wysiłek potrzebny do skonfigurowania wydajnego klastra HA. Serwer kworum jeszcze bardziej poprawia stabilność, gdy serwer pasywny musi przejąć usługi.

Dostępność serwera kworum

Intuicyjny interfejs użytkownika znacząco ułatwia konfigurację rozwiązania SHA i przygotowanie go do pracy. Dzięki przydatnym, wbudowanym narzędziom do zarządzania można łatwo monitorować stan klastra HA i przeprowadzać czynności konserwacyjne bez potrzeby dodatkowego szkolenia. Dowiedz się, jak przeprowadzić konfigurację SHA

Jak stworzyć konfigurację „high-availability” za pomocą serwerów Synology NAS

Niektóre artykuły były tłumaczone maszynowo z języka angielskiego. Mogą one zawierać nieścisłości lub błędy gramatyczne. Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie bardziej pomocne. W ramach tego artykułu możesz nam powiedzieć, czy podane tu informacje są pomocne. Możesz również przejść do wersji angielskiej w prawym dolnym rogu, aby przeczytać oryginalne teksty.

W dzisiejszym świecie pełnym operacji obliczeniowych, awarie serwerów spowodowane uszkodzeniem ich elementów, błędem ludzkim lub awarią systemu mogą prowadzić do przerw w usługach oraz wzrostu kosztów prowadzenia firmy. Dlatego też nieprzerwana dostępność jest kluczowym celem podczas redukcji kosztów oraz czasu poświęcanemu na zadania administracyjne.

Dzięki pakietowi Synology High Availability (SHA) można wdrożyć rozwiązanie wysokiej dostępności, aby zapewnić nieprzerwane działanie usług. Rozwiązanie SHA umożliwia połączenie dwóch urządzeń Synology NAS w klaster high-availability, co pozwala zapewnić ciągły dostęp do usług pamięci masowej z maksymalnym stopniem dostępności systemu. Zmniejsza to ryzyko nieoczekiwanych przerw działania i kosztownych przestojów.

W tym artykule przedstawiono proces tworzenia rozwiązania high-availability na bazie serwerów firmy Synology NAS. Jeżeli w tym artykule nie ma potrzebnych informacji, należy zapoznać się z tym dokumentem w celu uzyskania dodatkowych informacji.


1. Co to jest Synology High Availability?

Termin „high-availability” odnosi się do rozwiązania układu serwerów przeznaczonego do redukcji przerw w działaniu usług spowodowanych awariami serwera. Rozwiązanie Synology High Availability (SHA) umożliwia wykorzystanie dwóch hostów do utworzenia „klastra high-availability”, w którym jeden host pełni rolę „serwera aktywnego”, a drugi — „serwera pasywnego” będącego w trybie gotowości.

W klastrze high-availability dane na serwerze aktywnym są stale replikowane na serwer pasywny tak, aby na obu hostach istniały kopie lustrzane wszystkich plików. Dzięki temu w przypadku awarii lub usterki serwera aktywnego serwer pasywny przejmuje jego zadania i udostępnia wszystkie usługi, co minimalizuje przestoje systemu.

2. Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem klastra „high-availability” należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami.

Wymagania sprzętowe:

 • Rozwiązanie SHA wymaga dwóch identycznych serwerów Synology NAS, które będą pełniły role odpowiednio serwera aktywnego i pasywnego.
 • Dwa różne serwery Synology NAS mogą pełnić rolę serwera aktywnego i pasywnego, jednakże z pewnymi ograniczeniami. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

Wymagania systemowe:

 • Jako serwera aktywnego i pasywnego należy użyć identycznych modeli. Oba muszą też obsługiwać rozwiązanie Synology High Availability.
 • Na obu hostach musi być zainstalowana ta sama wersja systemu operacyjnego DSM i pakietu.

Wolumen i dysk:

 • Pojemność dysków obu hostów musi być identyczna, aby zapobiec niespójności danych.
 • Serwer aktywny i pasywny muszą posiadać taką samą liczbę dysków twardych. Ponadto identyczne musi być też położenie dysków twardych.
 • Na hostach nie może być żadnych wolumenów w formacie SHR. Wybierz kolejno Zarządzanie przechowywaniem > Wolumen, aby upewnić się, że w systemie nie istnieją wolumeny SHR.

Środowisko sieciowe:

 • Do obu hostów należy przypisać statyczne adresy IP jako połączenie klastrowe. Należy upewnić się, że adresy IP obu hostów ów są dostępne i należą do tej samej podsieci. W przeciwnym razie może wystąpić błąd podczas wykonywania przełączenia awaryjnego na serwer pasywny. Aby zmienić ustawienia sieciowe, zaloguj się do obu hostów i wybierz kolejno Panel sterowania > Sieć > Interfejs sieciowy, wybierz interfejs sieciowy i kliknij przycisk Edytuj.
 • Oba hosty muszą mieć tę samą liczbę portów LAN. Jeżeli hosty są wyposażone w dodatkowe karty sieciowe, te karty będą również liczone jako dodatkowe porty sieci LAN.
 • Rozwiązanie Synology High Availability nie obsługuje następujących funkcji: DHCP, serwer DHCP, IPv6, PPPoE i Wi-Fi. Przed przystąpieniem do tworzenia klastra high-availability należy upewnić się, że wszystkie powyższe funkcje są wyłączone.

Uwaga: Serwery SSH i NTP na serwerze aktywnym zostaną automatycznie włączone po utworzeniu klastra high-availability.

3. Podłączanie hostów za pomocą kabla

W tym rozdziale opisano sposób podłączania obu hostów, aby można było utworzyć klaster high-availability. Należy wykonać poniższe czynności:

 1. Użyj kabla sieciowego, aby połączyć hosty ze sobą. Połączenie to będzie służyć jako połączenie Heartbeat między dwoma hostami, co upraszcza komunikację i pozwala na replikowanie danych z aktywnego serwera do pasywnego. Połączenie musi spełniać następujące kryteria:
  • Użyj tego samego interfejsu sieciowego na obu hostach. Na przykład, jeśli jeden koniec jest podłączony do LAN 1 na jednym hoście, drugi koniec musi zostać podłączony do LAN 1 na drugim hoście.
  • Użyj najszybszego interfejsu sieciowego na obu hostach. Jeśli hosty są wyposażone w dodatkowe karty interfejsu sieciowego 10GbE, to połączenie musi z nich korzystać.
  • Połącz oba hosty bezpośrednio, z pominięciem wszelkich przełączników lub routerów.
 2. Za pomocą kabli sieciowych połącz dwa hosty z siecią, wykorzystując pozostałe interfejsy sieciowe. Upewnij się, że te połączenia są aktywne i należą do tej samej sieci.
  Uwaga: Aby zapobiec przerwom w działaniu usług spowodowanym awariami sieci, zaleca się wdrożenie w środowisku sieciowym wielu przełączników tak, aby każdy host z klastra high-availability można było podłączyć do oddzielnego przełącznika.
 3. Hosty mogą teraz utworzyć klaster high-availability. Wykonaj poniższe czynności.

4. Tworzenie klastra high-availability przy użyciu hostów

Po prawidłowym połączeniu dwóch hostów można wykonać poniższe czynności, aby utworzyć klaster high-availability.

5. Rozwiązywanie problemów po wystąpieniu automatycznego przełączenia awaryjnego

Po wystąpieniu określonych błędów system może automatycznie przełączyć awaryjnie usługi z serwera aktywnego na serwer pasywny. To zdarzenie jest nazywane „automatycznym przełączaniem awaryjnym”. System może zainicjować przełączanie awaryjne w sytuacjach opisanych poniżej.

5.1 Awaria pamięci masowej

Automatyczne przełączanie awaryjne zostanie wykonane w przypadku awarii pamięci masowej, np. wolumenu lub jednostek iSCSI LUN, na serwerze aktywnym, gdy odpowiedni element pamięci masowej na serwerze pasywnym działa prawidłowo. Przykładowo, jeżeli host A jest serwerem aktywnym, a host B serwerem pasywnym, system zainicjuje automatyczne przełączenie awaryjne w przypadku awarii pamięci masowej na hoście A, gdy odpowiadająca jej pamięć masowa na hoście B jest sprawna.Uwaga: System nie zainicjuje automatycznego przełączenia awaryjnego, jeżeli w pamięci masowej, która uległa awarii, nie ma wolumenu ani jednostki LUN iSCSI (poziom bloku).

5.2 Awaria zasilania

Automatyczne przełączanie awaryjne zostanie wykonane, gdy serwer aktywny zostanie wyłączony, ponownie uruchomiony, awarii ulegną oba zasilacze lub w przypadku braku zasilania. Na przykład, jeżeli host A jest aktywnym serwerem i jego zasilacz ulegnie awarii, system zainicjuje przełączenie awaryjne na host B. Po przywróceniu zasilania należy włączyć host A (obecnie jest serwerem pasywnym).